Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Üniversitemizde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Sürecine İlişkin Sorular ve Cevaplar

Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular
ve Cevaplar

1) Bahar Yarıyılı ne zaman başlayacak?
2022-2023 Bahar Yarıyılı, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına
yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

2) 2022- 2023 Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?
Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.

3) Uzaktan Öğretim tüm Bahar Yarıyılında mı uygulanacak?
Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar
elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri
de değerlendirmeye alınabilecektir.

4) Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?
Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar,
atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; teori ve uygulamanın toplamı dersin
toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile
yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır.
Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar,
yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği
gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje
çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

5) Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir?
Uygulamalı eğitimler;
a. Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,
b. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,
c. Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,
d. (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki
öğrencileri,
e. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede
Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler
Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
f. (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki
öğrencileri,
g. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki
öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri
(Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
h. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini,
kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir.
Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6) Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler stajlarını nasıl
tamamlayacaklar?
Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı
oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Bakınız: Yükseköğretimde
Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 13) ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine
getireceklerdir.

7) Deprem bölgesindeki bir kısım üniversiteler neden diğer üniversiteler ile eşleştirildi?
Depremden etkilenen illerdeki bir kısım üniversitelerimiz, diğer illerimizdeki üniversitelerimiz
ile eşleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılmış olan bu eşleştirme
söz konusu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve
bilişim alanında iş birliği yapabilmeleri için gerçekleştirilmiştir.

8) Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler neden eşleştirilmedi?
Deprem bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek ve
üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek suretiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkânlarını
güçlendirmek amacıyla eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine engel bir
durumu olmayan üniversitelerle ilgili herhangi bir eşleştirme yapılmadı.

9) Özel öğrencilik ne fayda sağlar?
Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş
değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini
saydırabilmesine imkân verir.

10) Yükseköğretim Kurulunun 17.02.2023 tarihli kararlarına göre hangi öğrenciler özel
öğrencilik statüsünden faydalanabilir?
Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden
yararlanabilir:
a. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece
yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan
üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.
b. “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki
programlarda (5. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.

11) Özel öğrencilik statüsü için nereye ve ne zaman başvuruda bulunulmalıdır?
Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri
üniversiteye başvuracaklardır. Özel öğrencilik başvurusunun, başvuruda bulunulacak
üniversitenin Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenci statüsüne başvuracak öğrencilerin ilgili
üniversitenin Bahar Yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmelerinde yarar görülmektedir.

12) Özel öğrencilik statüsü için nasıl başvuru yapılır?
Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenci hazırlayacağı başvuru dilekçesi ile
özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur. Dilekçesine
YÖK e-transkript üzerinden aldığı öğrencilik belgesini de ekler. Başvuru yapılan üniversite 10.
Soruda açıklanan şartları sağlayan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa kaydeder. Dönem
sonunda öğrencinin esas kayıtlı olduğu kendi üniversitesi, başkaca bir işleme gerek olmaksızın
öğrencinin başarı durumunu YÖK e-transkript üzerinden kabul eder.

13) Öğrenciler başvuruları kabul edildikten sonra ne yapmalıdır? Özel öğrencilik için
öğrenim ücreti ödenecek mi?
Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına
özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmelidir. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret
ödenmeyecektir.

14) 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt dondurma hakkından kimler faydalanabilir?
Talep eden her üniversite öğrencisi Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıtlı olduğu
üniversitenin Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen öğrenci kayıt
dondurma başvurusunda bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami
öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde
başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri
üniversitelerince yeniden değerlendirilecektir.

15) Deprem nedeniyle sınavlara katılamamış öğrencilerin durumu ne olacak?
6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait
sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacaklardır.

16) Depremden etkilenen iller hangileridir?
Depremden etkilenen İller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.

TR