Elektrik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektrik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolu, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca elektrik mühendisliği; elektronik, haberleşme, bilgisayar ve makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.

Elektrik Mühendisliği Bölümü, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini elektrik mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak üzere kurulmuştur. Elektrik Mühendisleri elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların tasarımı, araştırılması, geliştirilmesi, korunması, denetimi, işletilmesi ve güvenliği konularıyla ilgilenir.

Program; bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmeyi, elektrik mühendisliği problemlerini belirleme, formülüze etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmayı hedefler.

Bu alan 19. yüzyıl sonlarında elektrikli telgraf ve güç kaynaklarının ticarileşmesiyle meslek olarak tanımlanmaya başlamıştır. Günümüzde elektrik mühendisliği bir çok alt disiplini de kapsamaktadır. Bunlar; güç, optoelektronik, sayısal elektronik, analog elektronik, bilgisayar bilimleri, yapay zeka, elektronik, sinyal işleme, telekomünikasyondur.

İçinde bulunduğumuz bilişim çağında hızla ilerleyen teknoloji gelişiminde Elektrik Mühendisliği’nin payı kuşkusuz çok büyüktür. Elektrik mühendisliği günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilerini elektrik mühendisliğinin gereği olan ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. Bunun için bir tarafta güçlü, dinamik, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Öğretim Üyesi ve Elemanı kadrosu ile teorik uygulamalar desteklenerek, diğer taraftan laboratuvar kaynakları kullanıma açılarak, öğrencilerin pratik uygulamaları yerine getirmesi gerçekleştirilmiş olacaktır.